A minőségmegőrzési időre vonatkozó jelölésnek feltűnő helyen lévőnek, jól láthatónak, könnyen érthetőnek, tisztán olvashatónak és letörölhetetlennek kell lennie. Amennyiben ezen előírásoknak a forgalmazó nem felel meg, úgy élelmiszer-ellenőrzési bírság kiszabásának van helye. forrás: Kúria Kfv. 37.983/2015/5. Közigazgatási ügyben hozott határozat read more →

AVÉ 2018/1. Amennyiben a közös ügyvezető mindkét társaságban jogosult önállóan dönteni, úgy az üzleti és pénzügyi politikára döntő befolyásgyakorlás megvalósul, tehát a két vállalkozás ez alapján kapcsolt vállalkozásnak minősül [a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 23. pont f) alpontja, az adózás rendjéről szóló 2003. évi.. read more →

2018. január 1. napján hatályba lép a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény, valamint a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 15.) IM rendelet. A törvény hatálya kiterjed a polgári peres és bírósági polgári nemperes, valamint a közigazgatási.. read more →

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § szerint: A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár.. read more →

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/17/EU irányelve (BRIS irányelv) a kereskedelmi nyilvántartások, cégjegyzékek összekapcsolását hivatott rendezni. Ennek alapján 2017 júniusától a tagországoknak biztosítaniuk kell nyilvántartásaik között az átjárhatóságot. A nyilvántartásban való könnyebb kereshetőség kedvéért, illetve a cégek kétség kívüli azonosíthatósága érdekében minden cég egyedi európai azonosítót kap – ez az EUID. Az azonosító az.. read more →

17/2016. Számviteli kérdés A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)3:201. § (1) bekezdésében adott lehetőséggel élve társaságunk a 3 millió Ft-os törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából (az eredménytartalékából) szeretné megemelni. A Ptk. hivatkozott szabálya szerint társaságunk akkor emelheti fel ily módon a törzstőkét, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a.. read more →

Pénteken dr. Gulyás Gergely a kormánypárt frakcióvezető-helyettese, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke benyújtotta az alábbi Ptké. módosítót, amit a héten várhatóan el is fogad az Országgyűlés. A javaslat itt tekinthető meg. Egyesületek, alapítványok: – nem kötelező az első létesítő okirat-módosításkor új Ptk-sítani, de legkésőbb 2017. március 15-ig igen. Cégek: – egyértelműsíti a jogszabály, hogy ha az.. read more →

https://www.mepar.hu 2. § (1) A MePAR a földterület használatához kapcsolódó, az 1306/2013/EU rendelet 67. cikk (2) bekezdése szerinti támogatások eljárásainak kizárólagos, országos azonosító rendszere. (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a MePAR adattartalmát kell használni. (3) A földterület-azonosítás hivatkozási alapja a fizikai blokk. Az egyes fizikai blokkokon belül történik a mezőgazdasági parcellák, valamint ehhez kapcsoltan.. read more →

A tervpályázat alkalmazása 2. § (1) A tervpályázat célja – főként a település- és területrendezés, építészet és építés, belsőépítészet, illetve adatfeldolgozás területén készített – tervek vagy tervrajzok összevetése és rangsorolása. (2) A tervpályázat célja lehet az (1) bekezdésben foglaltak mellett – például a mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató – pénzügyi konstrukciók megtervezése, kert- és tájépítészeti.. read more →

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről   2. Értelmező rendelkezések 2. § E rendelet alkalmazásában: 1. szerződés: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. és 27. pontja szerinti szerződés; 2. ellenőrzött szervezet: e § 1. pontja.. read more →

Az Országgyűlés 2015. szeptember 22-i ülésnapján új közbszerzési törvényt (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény) fogadott el, amely néhány eltéréssel 2015. november 1. napján lép hatályba. A törvény a hatálybalépésről az alábbiak szerint rendelkezik: 196. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. november 1-jén lép hatályba. (2).. read more →

http://ckk.cegkozlony.hu http://ckk.cegkozlony.hu/kezikonyv.pdf Ismertető A cégek közvetlen közleményei új eljárással kerülnek a Cégközlönyben közzétételre. A közzétételhez szükséges eljárást a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet elektronikus útra tereli. A közzétételre való megküldés folyamata a megrendelők oldalán nem tekinthető bonyolultabbnak egy normál elektronikus felületen való ügyintézésnél, elektronikus aláírás használata nem szükséges… read more →

§. 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről §. http://www.csodvedelem.gov.hu/informaciok/1 http://www.csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok http://www.csodvedelem.gov.hu/jogszabalyok http://www.csodvedelem.gov.hu/elerhetoseg Indokolás A magyar jogrendszer még nem ismeri a magáncsőd jogintézményét, azaz a magánszemélyek csődvédelmet a most hatályos szabályozás szerinti nem kérhetnek. A törvény a magáncsőd jogintézményének magyarországi bevezetését, azaz a lakossági csődvédelmet tartalmazza. A magáncsőd eljárást már szinte minden európai ország.. read more →

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 70. § (1) A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót – legalább a felmondási idő felére – a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni. (2) A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell felmenteni. (3) A munkavégzés alóli.. read more →

1. § (1) A föld tulajdonjogának átruházására irányuló, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletet tartalmazó – az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény (a továbbiakban: Inytv.) által előírt okirati kellékekkel rendelkező – okiratot ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson, az Inytv. szerinti jogi képviselőnek (a továbbiakban: jogi képviselő) az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter által rendszeresített, az e.. read more →

Ügyvédeknek: táv-iratbetekintés a bírósági iratainkba akár a strandról is 2015. augusztus 05. A határidők a gyakorlatban nem egyformán türelmesek az ügyvéddel és a bíróval szemben. Ezért az ügyvéd sosincs igazán szabadságon. Komfortérzetét javíthatja, hogy a 2012-es BÜK – Fővárosi Törvényszék együttműködés kísérleti szakasza után idéntől a BÜK tagok számára újra él a Fővárosi Törvényszéken vagy.. read more →

Megszűntek a környezetvédelmi felügyelőségek, bányakapitányságok, NINCS MÁR FÖLDHIVATAL!Természetesen föld- és ingatlanügyi ügyintézés van! Ugyanott és ugyanazok végzik, mint azelőtt, de érdemes a Közlönyből tisztázni a hatóság helyes elnevezését (a honlapok még nincsenek frissítve). 2015. április 1. napjától ugyanis felállt az integrált kormányhivatali rendszer. A korábban önállóan működő közigazgatási szerveket (pl.: környezetvédelmi felügyelőség, bányakapitányság, stb.) és.. read more →

Itv. 24. § (1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:  Jármű  Jármű gyártási évétől számított kora  hajtómotorjának teljesítménye (kW)  0-3 év  4-8 év  8 év felett  0-40  550 Ft/kW  450 Ft/kW.. read more →

“A 2014. évi LXXIII. törvény lehetőséget nyújt elektronikus benyújtás esetén az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus fizetésére. Az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél az eljárási illetéket, a kifogás tételes illetékét és a közzétételi költségtérítést a kérelem benyújtását megelőzően köteles megfizetni. Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésének módjával összefüggő tájékoztatás a birosag.hu.. read more →

“A prémium a munkáltató által előre meghatározott és a munkavállalóval közölt feladat(ok) teljesítéséért jár. A munkavállaló a kitűzött feladatokat a munkaviszonya keretében vagy arra tekintettel teljesíti, ezért a bírói gyakorlat a prémiumot munkabérnek minősíti. A munkáltatónak ugyanakkor diszkrecionális jogkörébe tartozik, hogy igényt tart-e a többletfeladatok teljesítésre, azaz kitűz-e prémiumot. A jutalom szintén a munkáltató diszkrecionális.. read more →

A budapesti kerületi földhivatalok ügyfélszolgálatain igénybe vehető iratbetekintés és iratmásolat szolgáltatással kapcsolatban a Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala tájékoztatta a Budapesti Ügyvédi Kamarát. Eszerint az ügymenet további gyorsítása érdekében az iratbetekintés és iratmásolat iránti kérelmek benyújtását, valamint az időpont egyeztetést elektronikus úton is lehetővé tette a Hivatal. A jogi képviselők kérelmeiket a jövőben az alábbi e-mail.. read more →

Az ügyfeleket kiszolgáló elektronikus rendszert működtetnek a bíróságok januártól, amelyen keresztül nyomon követhető lesz az ügyek állása – egyebek mellett ezt tartalmazza az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezet, amely a kormány honlapján olvasható. A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszerbe (BETFR) az ügyfélkapun keresztül lehet regisztrálni. Ehhez meg kell adni az ügyfélnek.. read more →

Budapest, 2014. november 27. – A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) elfogadta az elszámolási törvény alapján megalkotandó összes jegybanki rendeletet. Az MNB négy rendeletben rögzíti a részletszabályokat, melyek az elszámolás módszertanát, a pénzügyi teljesítés határidejét, valamint a fogyasztók tájékoztatásának előírásait tartalmazzák. A tanács az első rendelet után a másik három kiegészítő rendeletet.. read more →

Jelentősen kibővíti az adótörvények mai napon elfogadott módosítása a kapcsolt vállalkozások fogalmát. Mivel 2015-től két cég már nem csupán a tulajdonosi, hanem az ügyvezetési összefonódáson keresztül is kapcsolt vállalkozásnak minősülhet, a jövő évtől megtöbbszöröződhet azon ügyletek száma, amelyeknél a feleknek kötelessége a piaci árhoz igazodni. Az új definíció azonban egyidejűleg számos jogbizonytalanságot is okoz. Az.. read more →

Munkáltatóként és munkavállalóként izgalmas, viszont kevésbé körbejárt téma az internethasználat és annak keretei. Felügyelhetik és korlátozhatják például a magáncélú internethasználatot a munkáltatók? Hogyan szankcionálható az indokolatlan vagy jogszerűtlen internethasználat, hogyan terhelhetők át a felmerülő költségek a munkavállalókra? A PwC Magyarország szakértőinek összeállításából többek között ez is kiderül. teljes cikk: http://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2014/internet-munkahelyen.jhtml forrás: pwc.com/hu read more →

Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál azon cégeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek ezt nem tették meg, vagy korábban azt jelezték: saját nevükben járnak el. A tényleges tulajdonos(ok) megjelölésének hiányában bankjuknál januártól nem kezdeményezhetnek tranzakciókat. A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került,.. read more →

Napjainkban egyre több esetben fordul elő, hogy külföldi államok állampolgárait külföldi székhelyű gazdasági társaságok munkaerő-kölcsönzés keretében Magyarországon foglalkoztatnak. A magánszemélyeket Magyarországon kölcsönbe vevő társaságok részéről kérdésként merül fel, hogy a munkavállalók kölcsönbeadójával kötött megállapodás alapján, a kölcsönzött munkavállaló részére közvetlenül juttatott bevétel tekintetében a magyar szabályok szerint kell-e teljesíteni az adókötelezettségeket. A munkaerő-kölcsönzés sajátosságait figyelembe.. read more →

A vagyonrendezési eljárás

november 6, 2014

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról   read more →

read more →