https://www.mepar.hu

2. § (1) A MePAR a földterület használatához kapcsolódó, az 1306/2013/EU rendelet 67. cikk (2) bekezdése szerinti támogatások eljárásainak kizárólagos, országos azonosító rendszere.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a MePAR adattartalmát kell használni.

(3) A földterület-azonosítás hivatkozási alapja a fizikai blokk. Az egyes fizikai blokkokon belül történik a mezőgazdasági parcellák, valamint ehhez kapcsoltan az ökológiai jelentőségű területek megjelölése.

(4) A MePAR fizikai blokkrendszer térképi megjelenítésének képi háttere az ortofotó vagy a nagyon nagy felbontású űrfelvétel.

(5) A MePAR egy fizikai blokkalapú térinformatikai rendszer, valamint annak adatbázisa.

(6) A MePAR térinformatikai rendszerének térképi alapját az Egységes Országos Vetületi Rendszerben kell elkészíteni és aktualizálni.

»«

4. § (1) A MePAR alapvető adatai a következők:

a) a fizikai blokkok határvonalai,

b) a fizikai blokkok területének mértéke,

c) a fizikai blokkon belül a támogatható, a nem támogatható – azon belül a speciális tulajdonságokkal rendelkező – területek határvonalai,

d) a fizikai blokkon belül a támogatható, a nem támogatható – azon belül a speciális tulajdonságokkal rendelkező – területek mértéke,

e) a blokkazonosító,

f) ortofotó vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel,

g) az ökológiai jelentőségű területek határvonalai,

h) az ökológiai jelentőségű területek területmértékei,

i) a védett tájképi elemek határvonalai,

j) a védett tájképi elemek területmértékei.

(2) A MePAR továbbá tartalmazza a kataszteri fedvényt, valamint jogszabály, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló támogatások pályázati felhívásai vagy technikai útmutatás alapján létrehozott és létrehozandó, egyéb tematikus rétegekre vonatkozó adatokat.

(3) A MePAR továbbá

a) a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területeknek a 2017. évben igényelt területalapú támogatások kifizetését megelőző állapotára,

b) a 2016. évtől a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott területekre – a védett tájképi elemek kivételével -, valamint

c) a védett tájképi elemekre és a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés b), d), e), g) és h) pontjában szereplő területekre

vonatkozó adatokat tartalmazza.

»«

 

3. A fizikai blokk meghatározása

5. § (1) A fizikai blokk meghatározása távérzékeléses és szükség szerint helyszíni adat-felvételezésen alapul. A fizikai blokkon belül a támogatható területek, a nem támogatható területek – azon belül a speciális tulajdonságokkal rendelkező területek -, és a felszínborítási fedvényben szereplő területek, valamint az ökológiai jelentőségű területek elkülönítése az adat-felvételezés időpontjában fennálló tényleges mezőgazdasági művelés figyelembevételével történik.

(2) A fizikai blokkban a 4. § (1) bekezdés c), g) és i) pontjában foglalt határvonalakat csak akkor kell kialakítani, ha az általuk határolt terület önálló lehatárolása jogszabály, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló támogatások pályázati felhívásai vagy technikai útmutatás alapján szükséges.

(3) Egy fizikai blokk több mezőgazdasági parcellát is tartalmazhat.

6. § (1) A földterülethez kapcsolódó támogatási, valamint kifizetési kérelmek vektoros térképi alapját az adott évben a 4. § (1) bekezdés a)-e) és g)-j) pontjában foglalt adatoknak, valamint a tematikus rétegeknek a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) által az MVH részére adott év január 31-éig megküldött – és ugyanezen év február 28-áig pontosított – adatoknak megfelelő állapotban lezárt törzsállománya képezi.

(2) A kataszteri fedvényekre vonatkozó, valamint a 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatokat a FÖMI az MVH ezen adatok átadására vonatkozó megkeresésében meghatározott időpontig köteles megküldeni az MVH részére.

»«

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állandó gyepterület: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés h) pontja szerinti terület;

2. blokkazonosító: a fizikai blokk egyedi és egyértelmű megjelölésére szolgáló, betűvel vegyes számsorozat;

3. egységes kérelem: az adott évi egységes kérelemről szóló miniszteri rendelet szerinti kérelem;

4. felszínborítási fedvény: a felszínfedettség jellegzetességeinek figyelembevételével egymástól elkülönített, különböző mezőgazdasági hasznosítású vagy egyéb jellegzetességeiben eltérő területek;

5. fizikai blokk: a földterülethez kapcsolódó támogatási eljárások céljára kialakított, a mezőgazdasági művelés szempontjából több éven keresztül állandó, terepen azonosítható határokkal rendelkező összefüggő földterület;

6. kataszteri fedvény: az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból évente egy alkalommal, csökkentett adattartalommal előállított, olyan nem közhiteles digitális térinformatikai adatrendszer, amely tartalmazza

a) poligonokból álló térinformatikai fedvényként a földrészlet-határokat, a földrészletek helyrajzi számát, a település nevét, valamint megye-, település-, és fekvéskódját, és

b) pontokból álló térinformatikai fedvényként a földrészletek egy belső pontját, a földrészletek helyrajzi számát, a településkódját, valamint a belső pontok Egységes Országos Vetületi rendszerű koordinátáját;

7. környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterület: az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott terület;

8. mezőgazdasági parcella: az Európai Parlament és a Tanács, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU rendelet) 67. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti földterület;

9. nagyon nagy felbontású űrfelvétel: a földfelszínt 1,5 méter felbontásnál finomabban ábrázoló űrfelvétel;

10. nem támogatható terület: az a terület, amely nem felel meg a támogatható terület e rendeletben meghatározott fogalmának;

11. ortofotó: az 1306/2013/EU rendelet céljainak megfelelő pontosságú méretek és területek meghatározására alkalmas, ortogonális vetítési rendszerű, térképszerűen átdolgozott légifelvétel;

12. ökológiai jelentőségű terület: a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) ökológiai jelentőségű területként lehatárolt terület;

13. speciális tulajdonságokkal rendelkező terület: olyan nem támogatható terület, amelyre az egyes földterület használathoz kapcsolódó támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok alapján támogatás igényelhető;

14. támogatható terület: az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (2)-(6) bekezdésében meghatározott földterület;

15. tárgyév: az a naptári év, amelyben az ügyfél változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelmet nyújt be;

16. távérzékeléses ellenőrzés: a támogatási kérelmekben szereplő adatok valódiságának, valamint a támogatási feltételek teljesítésének vizsgálata az űr- és légifelvételek objektív adatainak kiértékelésével;

17. tematikus réteg: a térinformatikai rendszer részét képező, logikailag összetartozó adatokat tartalmazó részhalmaz;

18. változásvezetési eljárás: a 8. § (1) bekezdése szerinti adatok tényleges helyszíni állapottól való eltérése miatt nem helytálló adatok módosítására irányuló eljárás;

19. védett tájképi elem: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. § n) pontjában meghatározott terület.

2. § (1) A MePAR a földterület használatához kapcsolódó, az 1306/2013/EU rendelet 67. cikk (2) bekezdése szerinti támogatások eljárásainak kizárólagos, országos azonosító rendszere.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a MePAR adattartalmát kell használni.

(3) A földterület-azonosítás hivatkozási alapja a fizikai blokk. Az egyes fizikai blokkokon belül történik a mezőgazdasági parcellák, valamint ehhez kapcsoltan az ökológiai jelentőségű területek megjelölése.

(4) A MePAR fizikai blokkrendszer térképi megjelenítésének képi háttere az ortofotó vagy a nagyon nagy felbontású űrfelvétel.

(5) A MePAR egy fizikai blokkalapú térinformatikai rendszer, valamint annak adatbázisa.

(6) A MePAR térinformatikai rendszerének térképi alapját az Egységes Országos Vetületi Rendszerben kell elkészíteni és aktualizálni.

3. § A MePAR-t úgy kell létrehozni és üzemeltetni, hogy

a) lehetővé tegye a támogatás alapját képező mezőgazdasági parcellák fizikai blokkon belüli elhelyezkedésének, valamint az ökológiai jelentőségű területek elhelyezkedésének rögzítését és területük meghatározását,

b) biztosítsa a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatási eljárásokban benyújtott kérelmek adminisztratív ellenőrzéséhez, különösen a területi túligénylések és a kettős igénylések kiszűréséhez, a támogatási jogcímek közötti kereszt-ellenőrzésekhez, az ökológiai jelentőségű területek és a mezőgazdasági parcellák szomszédosságának vizsgálatához, továbbá a távérzékeléses, illetve helyszíni ellenőrzéshez szükséges, 4. § (1) bekezdése szerinti adatokat,

c) alkalmas legyen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) benyújtott támogatási kérelmek kezeléséhez szükséges térinformatikai alapok biztosítására, és

d) megállapítható legyen a kataszteri fedvényen szereplő földrészletek, fizikai blokkok, mezőgazdasági parcellák és ökológiai jelentőségű területek kapcsolata.