Civil- és közhasznú szervezetek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint: Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, valamint – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével – az alapítvány.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint sportszervezetek: a sportegyesületek, a sportvállalkozások, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok; sportszövetségek: az országos sportági szakszövetségek, sportági szövetségek, szabadidősport szövetségek,  fogyatékosok sportszövetségei, diák- és egyetemi-főiskolai sport sportszövetségei.

Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Ügyköreink:

 • a civil szervezet alapítása, módosítása, megszűnése
  • a szervezet neve, célja, szervezete; a döntéshozatal, ügyvezetés és képviselet; a civil szervezet gazdálkodása; átalakulás, megszűnés; a nyilvántartásba vétel iránti eljárás, a változásbejegyzési eljárás és a módosított alapító okirat, a nyilvántartásból való törlési eljárás
 • a létesítő okirat elkészítése és módosítás
 • a közhasznú nyilvántartásba vétel
 • az alapítvány
  • az alapítvány fogalma, létesítése, vagyona; az alapítvány létesítése végintézkedéssel; az alapító okirat; az alapítói jogok gyakorlása; az alapítvány szervei (kuratórium, kurátor, ellenőrző szerv); az alapítvány átalakulása és megszűnése
  • alapítvány nyilvántartásba vételére és változásbejegyzésére irányuló kérelem és eljárás, az alapítói jogok gyakorlásának felfüggesztésére irányuló eljárás, az alapítvány nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására irányuló eljárás, az alapítvány kuratóriuma tagjának vagy kurátorának bíróság általi kijelölésére irányuló eljárás, az alapítvány kuratóriuma új tagjának vagy új kurátorának nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló változásbejegyzési eljárás, az alapítvány kuratóriuma új tagjának vagy új kurátorának nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló peres eljárás, az alapítványok egyesülésének és szétválásának bejegyzése iránti eljárás, az alapítvány jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló polgári nemperes eljárás, az állami alapító által alapított alapítvány és közalapítvány megszüntetésére irányuló sajátos nemperes eljárás
 •  az egyesület
  • az egyesület fogalma, létesítése, tagsága; az alapszabály; az egyesület szervei (közgyűlés, elnökség, felügyelő bizottság); tisztségviselők és képviselet; gazdálkodás, beszámoló-készítés; az egyesület megszűnése
  • egyesület nyilvántartásba vétele és változásbejegyzésére irányuló kérelem és eljárás, a szövetség nyilvántartásba vétele és a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására irányuló eljárás, az egyesületek egyesülésének és szétválásának bejegyzése iránti eljárás, az egyesület jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló polgári nemperes eljárás
 • törvényességi felügyeleti eljárás hivatalból, kérelemre
 • a civil szervezet megszűnése és megszűntetése
  • a civil szervezet végelszámolása és kényszer-végelszámolása, a civil szervezet egyszerűsített törlési eljárása, a civil szervezet csődeljárásának és felszámolási eljárásának különös szabályai, a jogutód nélkül megszűnt civil szervezet fennmaradó vagyonára vonatkozó különös szabályok, vagyonrendezési eljárás
 • jogorvoslat