Közigazgatási jog

Hatóság az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki.

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A hatóság eljárása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyben (a továbbiakban: ügy) és a hatósági ellenőrzés során az Ákr. rendelkezéseit alkalmazza. Ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot (a továbbiakban együtt: adat) igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti.

Az Ákr. hatálya nem terjed ki a) a szabálysértési eljárásra, b) a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra, c) az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra, d) a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárásra, és e) a versenyfelügyeleti eljárásra.

Ügyköreink:

 • kérelemre- és hivatalból induló hatósági eljárások
  • hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelem; előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem; sommás eljárás, teljes eljárás, kapcsolódó eljárás; az eljárás felfüggesztése és szünetelése; igazolási kérelem; a tényállás tisztázása és bizonyítás; az egyezségi kísérlet
 • a hatóság döntései
  • határozat és végzés, a hatóság döntésének véglegessége, az egyezség jóváhagyása, azonnali végrehajthatóság, a döntés kijavítása és kiegészítése, hatósági szerződés
 • hatósági ellenőrzés
 • egyes hatósági intézkedések
  • ideiglenes intézkedés, biztosítási intézkedés, zár alá vétel és lefoglalás
 • eljárási költség
  • fogalma, előlegezése, viselése
 •  végrehajtás
  •  végrehajtható döntések, a végrehajtás elrendelése, a végrehajtás foganatosítása, késedelmi pótlék, a végrehajtás felfüggesztése, a végrehajtás megszüntetése, a végrehajtási jog elévülése
 • jogorvoslat
  • fellebbezés; a döntés módosítása, visszavonása; közigazgatási per; felügyeleti eljárás; semmisség