17/2016. Számviteli kérdés

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)3:201. § (1) bekezdésében adott lehetőséggel élve társaságunk a 3 millió Ft-os törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából (az eredménytartalékából) szeretné megemelni. A Ptk. hivatkozott szabálya szerint társaságunk akkor emelheti fel ily módon a törzstőkét, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely a törzstőke emelésére fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolóval vagy közbenső mérleggel kell igazolni. A taggyűlésünk erre vonatkozó határozata megszületett, a törzstőke emelésére vonatkozó fedezetet közbenső mérleggel dokumentáltuk a cégbíróság felé. A cégbíróság azonban hiánypótlás keretében arra szólította fel társaságunkat, hogy a közbenső mérleget a céginformációs szolgálatnál tegyük közzé, csak ezt követően jegyzi be a tőkeemelést. Megítélésünk szerint a cégbíróság ilyen irányú hiánypótlási igénye nem jogszerű, mert a közbenső mérlegre nem vonatkozik közzétételi kötelezettség. Jogszerűen jár-e el társaságunk, ha a közbenső mérleget nem teszi közzé? *  Tárgyszó

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 154. §-a (1) bekezdésének előírása szerint a vállalkozónak az éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót, illetve a számviteli törvény 154. §-a (4) bekezdésének előírása szerint az anyavállalatnak az összevont (konszolidált) beszámolót kell közzétennie.

Ennek megfelelően szabályozza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 18. §-a is a beszámoló közzétételét. A Ctv. 18. §-a (1) bekezdésének előírása szerint a cégnek a számviteli törvény szerinti beszámolót kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A Ctv. 18. §-a (3) bekezdésének az előírása szerint a beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

A közbenső mérleg közzétételére vonatkozóan a számviteli törvény nem tartalmaz előírást, így arra a Ctv.közzétételre vonatkozó rendelkezései sem alkalmazandóak.

A hivatkozott előírásokból következően a cégbíróság jogszabályi felhatalmazás hiányában nem jogosult a közbenső mérleg közzétételét megkövetelni, és azt a törzstőkeemelés bejegyzésének feltételeként előírni.

[A számviteli törvény 154. §-a (1) és (4) bekezdése, a Ctv. 18. §-a (1) és (3) bekezdése]