Pénteken dr. Gulyás Gergely a kormánypárt frakcióvezető-helyettese, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke benyújtotta az alábbi Ptké. módosítót, amit a héten várhatóan el is fogad az Országgyűlés. A javaslat itt tekinthető meg. Egyesületek, alapítványok: – nem kötelező az első létesítő okirat-módosításkor új Ptk-sítani, de legkésőbb 2017. március 15-ig igen. Cégek: – egyértelműsíti a jogszabály, hogy ha az.. read more →

EGYADAT elnevezésű adatlap Ezen nyomtatványt (továbbiakban: adatlap), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) szerint a civil kedvezményezett javára rendelkezett magánszemélyek név- és címadatainak megismerése iránti kérelem a civil kedvezményezett javára rendelkezett magánszemélyek név- és címadatainak megismerése iránti kérelem, az Szf. törvény 6/A. §.. read more →

1. Az ÁNYK űrlap 2015. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. Az ÁNYK űrlap formailag nem, annak csak adattartalma szerkeszthető, ezért tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ÁNYK űrlapot megváltoztatja, a kérelem nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak… read more →

32. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely: a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény.. read more →

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 75. § (5) Az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok.. read more →

forrás: nonprofit.hu read more →

Támogassa adó 1%-ával a Sport életet: SecondWind Mátrafüredi Közhasznú Sportegyesület 18587827-1-10 SecondWind MKSE Szakosztályok SNOWLINE  Budai Sícentrum Futball Kerékpár EM Pétanque     read more →

forrás: nonprofit.hu frissült 2013. április 18. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján a közleményt a kedvezményezettnek legkésőbb 2013. május 31-ig, kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. A 11KOZ.. read more →

1. SZJA 1 % RENDELKEZÉSI JOG? 1.1. Az SZJA tv. 45. §-a szerint: A magánszemély külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti átutalás(ok) levonása (a külön törvény alkalmazásában kedvezmények levonása) után fennmaradó része.. read more →

1.1. A közcélú adomány nem minősül ellenérték fejében teljesített termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának és ezáltal áfa-mentességet élvez. ÁFA tv.: 11. § (3) Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a) a közcélú adomány, b) ha az adóalany – vállalkozásának céljára tekintettel – más tulajdonába ingyenesen enged át árumintát és kis értékű terméket. 14. § (3) Nem.. read more →

1.1. a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés s) pontja szerint az adóalap megállapításakor növelő jogcímek az adóévet megelőző év(ek)ben az adózás előtti eredmény csökkentéseként, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti tartós adományozásra tekintettel elszámolt azon többletkedvezmény, amelyre vonatkozóan az adózó az adóévben a tartós.. read more →

1.1. Ha az adományozó belföldi illetőségű adózó – valamint meghatározott feltételek szerinti külföldi vállalkozás – (együttesen a Tao. tv. hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet) 1.1.1. Az adomány összege költségként elszámolható. A Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja szerintAz adózás előtti eredményt növeli az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba.. read more →

A Civil tv. 2. § 27. pontja szerint a tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő.. read more →

1. Mit jelent az adomány?

április 19, 2013

Az adomány fogalmát a Civil törvény illetve a Tao tv. határozza meg: 1.1. a Civil tv. 2. § 1. pontja szerint adomány: a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás 1.2. a Tao tv. 4. § 1/a. pontja szerint az adomány:  ¬ a közhasznú szervezet részére az.. read more →