1.1. Ha az adományozó belföldi illetőségű adózó – valamint meghatározott feltételek szerinti külföldi vállalkozás – (együttesen a Tao. tv. hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet)

1.1.1. Az adomány összege költségként elszámolható.

A Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja szerintAz adózás előtti eredményt növeli az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg – ideértve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra,A Tao. tv. 3. sz. mellékletének B) pontja (A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyéb költségek, ráfordítások) szerint a 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:

17. az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt;

1.1.2. Az adomány összege – a költségek elszámolását követően fennmaradó – az adózás előtti eredményt is csökkenti az alábbiak szerint:

Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkenti:a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének1. 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén,

2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege,

1.2. Ha az adományozó magánszemély:

1.2.1. Az SZJA tv. szerinti korábbi, az adományozáshoz kapcsolódó, változó mértékű, kedvezmény 2011. január 1-ével megszűnt, azaz nem számít adóalap csökkentő tényezőnek a magánszemély által adott adomány /támogatás, stb./-

1.2.2. Ugyanakkor a Civil Kmr. 6. §-a szerint adomány juttatása esetén nem minősül ellenszolgáltatásnak a juttatáskor az adományozott által adott dolog vagy szolgáltatás, melynek értéke nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2a) bekezdésében meghatározott mértéket.

SZJA tv. 70. § (2a) bekezdése szerint mentes az adó alól:Ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is), mentes az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.