EGYADAT elnevezésű adatlap

Ezen nyomtatványt (továbbiakban: adatlap), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) szerint a civil kedvezményezett javára rendelkezett magánszemélyek név- és címadatainak megismerése iránti kérelem a civil kedvezményezett javára rendelkezett magánszemélyek név- és címadatainak megismerése iránti kérelem, az Szf. törvény 6/A. § (6) bekezdése alapján a 4. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban meghatározott civil kedvezményezettek nyújthatják be.

Az adatlapot legkésőbb 2015. szeptember 30-áig, kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül küldhetik meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére.

Az állami adóhatóság a fenti határidőt követő 30 napon belül egy alkalommal elektronikus úton tájékoztatja a kérelmezőt a kérelemmel érintett évben javára rendelkezett magánszemélyek név- és címadatairól.
A tájékoztatás a magánszemély adott rendelkező évi érvényes nyilatkozata alapján történik. A kedvezményezett az ily módon rendelkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti. Az adatszolgáltatás csak a kérelemben megjelölt egy éves időszakra vonatkozik.

Az adatlap benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 66-67. § előírásai az irányadók. Az igazolási kérelemről – mely kérelem benyújtásával egyidejűleg az elmulasztott cselekményeket is pótolni kell -, annak elfogadásáról, vagy elutasításáról a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóztatási szerve dönt. Az igazolási kérelem elfogadása esetén az állami adóhatóság az erről szóló végzés meghozatalát követő 30 napon belül teljesíti az adatszolgáltatást.

Az adatszolgáltatási kérelem ugyanezen az adatlapon visszavonható, amennyiben az adatszolgáltatást a NAV még nem teljesítette, az adatszolgáltatás teljesítését követően a kérelem visszavonására már nincs lehetőség.

Az adatszolgáltatás teljesítésének módja:

Az adatszolgáltatás a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére kerül kihelyezésre egymást követő két alkalommal 5-5 napra. A második kihelyezésre csak abban az esetben kerül sor, ha az első kihelyezés alkalmával az adatszolgáltatást a kérelmező nem nyitja meg. Az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat vonatkozásában a kézbesítési vélelem az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján az iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon áll be. Amennyiben tehát a kérelmező sem az első, sem a második alkalommal nem nyitja meg a kihelyezett dokumentumot, az adatszolgáltatás abban az esetben is teljesítettnek minősül, és az Szf. törvény értelmében újabb kérelem ugyanarra az évre nem nyújtható be.

Képviselő útján történő eljárási szabályok:

Az adóügyek elektronikus intézéséhez a kedvezményezett képviselője, vagy meghatalmazottja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a NAV Központi Ügyfélszolgálatainál, vagy Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél köteles regisztráltatnia magát és a meghatalmazás, megbízás létrejöttét követő 8 napon belül, de legkésőbb az elektronikus ügyintézést megelőző 8. napig az EGYKE elnevezésű adatlapon kell bejelentést tennie az állami adóhatósághoz képviseleti jogosultságáról, illetve arról, hogy képviseleti jogosultságának tartalma mire terjed ki.

Az állandó meghatalmazott, megbízott képviseleti jogosultságát az adózó, illetve törvényes képviselője is bejelentheti – a KR útján történt azonosítás után – az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen, mely bejelentést az állandó meghatalmazottnak, megbízottnak az első elektronikus ügyintézését megelőző 8. napig kell jóváhagynia. Az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen bejelentett meghatalmazás, megbízás az állandó meghatalmazott, megbízott jóváhagyásával válik érvényessé.

Az adatlap sorainak részletezése:

„A” blokk

  1. sor: Az adatszolgáltatási kérelemmel érintett év legördülő menüből választhatóan.
  2. sor: Adatszolgáltatási kérelem jelölése.
  3. sor: Adatszolgáltatási kérelem visszavonásának jelölése.

„B” blokk

  1. sor: A szervezet adószáma.
  2. sor: A szervezet neve.
  3. sor: A szervezet székhelye.

„C” blokk

7. sor: Az Szf. törvényben meghatározott határidőn (a rendelkező év szeptember 30-a!) túl benyújtott adatszolgáltatási kérelem teljesítése abban az esetben lehetséges, ha az adózó a kérelem benyújtásával egyidejűleg a késedelmét igazolási kérelem benyújtásával kimenti. Az igazolási kérelemnek tartalmaznia kell a határidő elmulasztásának pontos okát, és a kérelmet az elmulasztott cselekménnyel, azaz az EGYADAT adatlappal egyidejűleg kell benyújtani. Az elektronikus formában rendelkezésre nem álló mellékletek csatolása esetén a kedvezményezettnek az elektronikus úton megküldött EGYADAT számú adatlap érkeztető számát (az elfogadó nyugtán szereplő NAV iktatószámot) papíron kell rögzítenie és a mellékletekkel együtt kell megküldenie a NAV-hoz.

forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal