Polgári eljárásjog

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.

Ügyvédeink a permegelőzés-, a peren kívüli-, a nemperes- és a peres eljárások vitelében nyújtanak teljeskörű jogi szolgáltatást.

Ügyköreink:

 • a peres eljárás előkészítése
  • a felek, a tényállás, a jogi normák, a pertárgy, a hatáskör, az illetékesség, a költségek számbavétele; bizonyítékgyűjtés, közjegyző előtti előzetes bizonyítás
 • egyezségi kísérlet perindítás előtt
 • hirdetmény, kézbesítés, kézbesítési kifogás
 • elsődleges beadványok
  • keresetlevél, a kereset közlése, ideiglenes intézkedés iránti kérelem, ellenkérelem, viszontkereset,
  • a kereset- és ellenkérelem-változtatás
 • elsőfokú eljárás
  • bírósági meghagyás, perfelvételi szak, érdemi tárgyalási szak
 • a bizonyítási eljárás
  • tanúk, szakértők, okiratok, szemle, előzetes- és utólagos bizonyítás
 • kifogás az eljárás szabálytalansága és elhúzódása ellen
 • mulasztás és annak igazolása
 • alkotmányjogi panasz
 • jogorvoslatok
  • fellebbezés, perújítás, felülvizsgálat
 • a fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perek
 • gondnoksági perek
 • házassági perek
 • származási perek
 • szülői felügyelettel kapcsolatos perek
 • az örökbefogadás felbontása iránt indított per
 • a kiskorú gyermek tartása iránt indított per
 • egyes személyiségi jogok érvényesítése iránt indított perek
 • munkaügyi perek
 • végrehajtási perek
 • a jegyző birtokvédelmi ügyében hozott határozatának megváltoztatása iránt indított per
 • kollektív igényérvényesítéssel kapcsolatos perek
 • a közérdekből indított per
 • társult per
 • a kis értékű követelések európai eljárása
 • az európai fizetési meghagyásos eljárás
 • nemperes eljárások (csőd, felszámolás)