308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

 

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. szerződés: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. és 27. pontja szerinti szerződés;

2. ellenőrzött szervezet: e § 1. pontja szerinti szerződés szerződő felei, valamint a teljesítésben részt vevő gazdasági szereplők.

3. A hatósági ellenőrzés szabályai

3. § (1) A Hatóság eljárására – e kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a Kbt., valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Hatóság eljárására nem alkalmazható a Ket. 33/A. §-a, 93. § (1)-(2) bekezdése, 94. §-a, V. Fejezete, VI/A. Fejezete, VII. Fejezete, VIII. Fejezete, valamint a IX. Fejezete.

4. § A Hatóság az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzési tevékenységét a Hatóság elnöke által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az éves ellenőrzési tervet és az elrendelt ellenőrzési eljárásokat a Hatóság a honlapján közzéteszi.

5. § (1) A Hatóság eljárása – a 4. § szerinti ellenőrzési tervben nem szereplő szerződések vonatkozásában – hivatalból indul.

(2) A Hatóság hivatalból indított eljárását – a jogsértés tudomásra jutásától számított 90 napon belül – a Kbt. 152. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek vagy személyek erre irányuló kérelem benyújtásával kezdeményezhetik. A Hatóság elnöke által kezdeményezett eljárás esetében kérelem benyújtására nincs szükség.

(3) A kérelemnek – a Ket. 35. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmaznia kell:

a) a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tényeket,

b) a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás azonosítóját,

c) a szerződő felek megjelölését,

d) a megsértett jogszabályi rendelkezést,

e) a jogsértést alátámasztó bizonyítékok megjelölését,

f) amennyiben bírósági vagy hatósági eljárás folyamatban van, illetve folyamatban volt a jogsértéssel kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos dokumentumok, bírósági ítélet vagy hatósági határozat megjelölését,

g) a Hatóság e rendelet hatálya alá tartozó eljárására és e rendelet 11. §-a szerinti intézkedésére vonatkozó kifejezett kérelmet, valamint

h) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás, amennyiben ez nem állapítható meg, a becsült érték megjelölését.

(4) Ha a kérelem nem tartalmazza a (3) bekezdés szerinti elemeket, a Hatóság felhívja a kezdeményezőt a hiányok öt napon belüli pótlására, és egyben figyelmezteti, hogy ha a kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a Hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt az ellenőrzés megindítása tárgyában. A hiánypótlási határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

(5) A Hatóság különösen az alábbi esetekben nem indítja meg az e rendelet hatálya alá tartozó eljárást:

a) az eljárásra a Hatóságnak nincs joghatósága,

b) a kérelmet határidőn túl nyújtották be,

c) a Hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye,

d) a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul,

e) a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik,

f) a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem tartozik e rendelet tárgyi hatálya alá, vagy

g) a kérelem a szerződéssel kapcsolatos jogerős bírósági vagy hatósági határozattal elbírált kérdésre vonatkozik.

6. § A hatósági ellenőrzés megindításáról és az esetleges további intézkedésekről az eljárás megindításától számított nyolc napon belül a Hatóság egyidejűleg értesíti az 5. § (2) bekezdése szerinti kezdeményezőt.

5. Az ellenőrzés lefolytatása

8. § (1) A hatósági ellenőrzést adatbekérés útján, illetve szükség szerint a helyszínen kell lefolytatni az ellenőrzés lefolytatásához szükséges bizonyítási eszközök igénybe vételével.

(2) A Hatóság az ellenőrzés végrehajtása során nem kérheti azon tények, adatok igazolását, amelyek ellenőrzésére a Hatóság a Közbeszerzési Adatbázisból, valamint a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. Építési beruházás tárgyú közbeszerzési szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzése során az ajánlatkérő biztosítja a Közbeszerzési Hatóság – vagy az általa e rendelet 9. §-a alapján kijelölt szakhatóság – részére az elektronikus építési napló adataihoz történő hozzáférést.

(3) A Hatóság elnöke megkeresésére a közbeszerzéssel kapcsolatos ügyben az ellenőrzött szervezet köteles tíz napon belül tájékoztatást adni, továbbá egyidejűleg az iratoknak az informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát is megküldeni, amennyiben azok ilyen formátumban rendelkezésre állnak.

(4) A Hatóság elnöke jogosult az ellenőrzés során benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet tíz napon belül köteles az információt megadni.

(5) Helyszíni ellenőrzés lefolytatása során a Hatóság ügyintézője jogosultságát megbízólevél felmutatásával köteles igazolni.

(6) A megbízólevél tartalmazza

a) a „Megbízólevél” megnevezést,

b) az ügyintéző nevét, beosztását, szolgálati igazolványának, vagy – ha szolgálati igazolvánnyal nem rendelkezik – a személyazonosító igazolványának vagy más személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,

c) az ellenőrzött szervezet megnevezését,

d) a hatósági ellenőrzés tárgyát,

e) a hatósági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazásra történő hivatkozást,

f) a megbízólevél időbeli hatályát,

g) a megbízólevél kiállításának keltét és

h) a megbízólevél kiállítására jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

6. Szakhatóság kijelölése

9. § (1) Az építési beruházás tárgyú szerződések ellenőrzése tekintetében a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv, valamint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI) – külön megállapodás alapján – az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzés során a Hatóság kijelölése alapján szakhatóságként működik közre.

(2) A szakhatóság eljárásában a 7. § (1)-(5) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy nem vehet részt a szakhatóság eljárásában, aki a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás előkészítésében, lefolytatásában részt vett, továbbá, ha a 7. § (1) és (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség a szakhatóság vezető beosztású tagjával kapcsolatban merül fel, az összeférhetetlenségről a Hatóság elnöke határoz.

(3) Nem járhat el szakhatóságként az ÉMI, amennyiben a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás előkészítésében, lefolytatásában részt vett, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy vett részt.

(4) A szakhatóság eljárásában a Hatóságot személyes költségmentesség illeti meg.

7. Az ellenőrzés lezárása

10. § (1) A Hatóság az ellenőrzés eredményéről a 8. § (3) és (4) bekezdésében foglalt információk, iratok beérkezését követő 30 napon belül, de legfeljebb az ellenőrzés megindításától számított 90 napon belül jegyzőkönyvet készít.

(2) Az ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyv – a Ket. 39. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza:

a) a Hatóság ellenőrzést végző szervezeti egységének megnevezését,

b) a hatósági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölését,

c) az ellenőrzéssel érintett szerződés tárgyát,

d) a hatósági ellenőrzéssel érintett időszakot,

e) amennyiben arra sor került, a helyszíni vizsgálat kezdetét és végét,

f) az alkalmazott ellenőrzési módszereket és eljárásokat,

g) az ellenőrzési megállapításokat és azok alapján a Hatóság további intézkedéseire vonatkozó javaslatokat és

h) az ellenőrzést végzők aláírását.

(3) A jegyzőkönyvet az írásba foglalást követően öt napon belül meg kell küldeni az ellenőrzött szervezetnek, valamint a kezdeményezőnek.

11. § (1) Az ellenőrzés eredményéről készült jegyzőkönyv megállapításaitól függően, a Hatóság a Kbt. 153. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a Kbt. 175. § (1) bekezdése szerint jár el.

(2) Ha a Hatóság a hatósági ellenőrzés során olyan jogszabálysértést valószínűsít, amely más szerv vagy hatóság eljárását teszi szükségessé, megkereséssel él a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vagy hatóság, különösen a közérdekű keresetindításra jogosult szerv felé.