2018. január 1. napján hatályba lép a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény, valamint a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 15.) IM rendelet.

A törvény hatálya kiterjed a polgári peres és bírósági polgári nemperes, valamint a közigazgatási peres és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokra adott általános meghatalmazással összefüggő adatok bírósági nyilvántartására (a továbbiakban: nyilvántartás). A nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja az általános meghatalmazáson alapuló képviseleti jog tényének és az általános meghatalmazás terjedelmének igazolása.

A nyilvántartásba történő adatbejegyzés iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke által erre a célra rendszeresített, jogszabályban meghatározott tartalmú nyomtatványon kell előterjeszteni a bejegyzésre jogosult bíróságon (a továbbiakban: bejegyző bíróság).

A bíróság az érintettre vonatkozóan – polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárás, közigazgatási peres és egyéb közigazgatási bírósági eljárás, vagy büntetőeljárás lefolytatása céljából – a nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) jogosult megismerni és kezelni.

Az önálló bírósági végrehajtó konkrét ügyben a bírósági végrehajtási cselekményekkel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében az általános meghatalmazás fennállásának vizsgálata céljából közvetlen hozzáféréssel jogosult a törvény által meghatározott adatokat megismerni és kezelni.

Az ügyészség, nyomozó hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, az alapvető jogok biztosa, valamint az ügyvédi tevékenységet gyakorlókról nyilvántartást vezető ügyvédi kamara – törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében – a nyilvántartásból a konkrét ügy megjelölése mellett egyedi adatkérés útján jogosult az adatot megismerni és kezelni. Az adatigénylőnek meg kell jelölnie eljárásának az ügyszámát és tárgyát, valamint az igényelt adatok megismeréséhez fűződő érdeket.

A nyilvántartás rá vonatkozó adatairól írásbeli kérelemre – értve ez alatt az elektronikus úton benyújtott kérelmet is – felvilágosítást kaphat a nyilvántartásba bejegyzett meghatalmazó és meghatalmazott.

A fentieken kívül a nyilvántartásban szereplő adatokról írásbeli kérelemre az kaphat felvilágosítást, aki az ehhez fűződő jogi érdekét igazolja. A jogi érdek igazolása során meg kell jelölni azt az okot, amely az adatfelhasználás jogszerű célját és jogalapját megalapozza. Ha a jogi érdek okirattal igazolható, azt a kérelemhez mellékelni kell.

A törvény hatálybalépését megelőzően a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 1952-es Pp.) alapján vezetett bírósági nyilvántartásokba 2014. március 15. napján vagy azt követően bejegyzett általános meghatalmazások adatait az e törvény szerinti nyilvántartásba kell átvezetni. Az e törvény szerinti nyilvántartásban elegendő az 1952-es Pp. alapján vezetett bírósági nyilvántartásokba bejegyzett általános meghatalmazások adatait a rendelkezésre álló adattartalommal rögzíteni.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17074.pdf

www.mvitel.hu/kapcsolat