1. SZJA 1 % RENDELKEZÉSI JOG?

1.1. Az SZJA tv. 45. §-a szerint:

A magánszemély külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti átutalás(ok) levonása (a külön törvény alkalmazásában kedvezmények levonása) után fennmaradó része (befizetett adó) meghatározott részéről, amelynek átutalásáról az állami adóhatóság a külön törvényben meghatározott szabályok szerint gondoskodik.

2. egyesület, alapítvány mikor fogadhat szja 1% felajánlást?

2.1. Az Szf. tv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a rendelkezési jog kedvezményezettje a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább

aa) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.) szerinti – egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet),

ab) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett – a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti – alapítvány,

ac) egy évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett olyan közhasznú alapítvány vagy közhasznú egyesület, amely tevékenységét állami szervvel vagy helyi önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel kötött szerződés alapján végzi, valamint

ad) egy évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett közalapítvány,

ha az alapcél szerinti közhasznú tevékenységét a magánszemély rendelkező nyilatkozata évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül végzi;

2.2. Az Szf. tv. 4. §. (2) bekezdése szerint kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely

a) belföldi székhelyű, és

b) magyarországi közösség, illetve a határon túli magyarság érdekében működik, és

c) alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel a Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek, és

d) nyilatkozik arról, hogy a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 1. napja és az általa tett nyilatkozat időpontja között nem volt olyan lejárt esedékességű köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott, és

e) nyilatkozik arról, hogy az alapcél szerinti közhasznú tevékenységét a rendelkező nyilatkozat évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja;

Civil tv. 34. § (1) bek. d) pontjaA szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

3. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

3.1. Az Szf. tv. 4. §. (5) bekezdése szerint:

Az adóhatóság a magánszemélyek saját érdekkörébe tartozóan érvényes rendelkező nyilatkozatai alapján minden év szeptember 1-éig felhívja az (1) bekezdés szerinti kedvezményezettet a (2) bekezdésében meghatározottak 30 napon belüli teljesítésére. A felhívást a kedvezményezett levelezési címére, ennek hiányában székhelyére kell megküldeni. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek az igazolási kérelemre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.2. Az Szf. tv. 4. §. (3) bekezdése szerint:

Ha az (1) bekezdés szerinti kedvezményezett a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételt és az (5) bekezdésben megjelölt határidőt nem teljesíti, kivételes méltányosságot érdemlő esetben az adóhatóság eltekinthet e feltételek meglététől. 

Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosság gyakorlása esetén a 6. § (1) bekezdése szerinti átutalást – legkésőbb a rendelkező nyilatkozat éve utolsó napját követő egy éven belül – az adóhatóság akkor teljesítheti, ha ezt megelőzően a kedvezményezett a köztartozását rendezi.

3.3. A magánszemély adózó erre rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik az adója 1 százalékának felajánlásáról, amely érdekében szükséges beszerezni a kedvezményezett adószámát.