• 1 oldal
  1 oldal
 • 2. oldal
  2. oldal
 • Értékesítési betétlap
  Értékesítési betétlap

 

Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

1_Őstermelői igazolvány

 

 1. 1
  Az igazolvány tartalma és alaki kellékei

  Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

  2. § (1) Az igazolvány a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozóan igazolja, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a Szja. tv.-nek a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

  (2) Az igazolvány csak az értékesítési betétlappal együtt érvényes. Az értékesítési betétlapot sorszámmal kell ellátni, és fel kell tüntetni rajta az igazolvány számát is.

  (3) A mezőgazdasági őstermelő adatainak nyilvántartására az adatnyilvántartó lap szolgál.

  Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

 2. 2
  Az igazolvány kiadása, cseréje, visszaadása és érvényesítése

  Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

  3. § (1) Az igazolvány kiadása a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik. Az igazolvány kiadása iránti kérelemhez csatolni kell az Szja. tv. 78/A. §-ában és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben előírt nyilatkozatokat.

  (2) Az igazolvány kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidő nyolc nap.

  (3) Az állandó lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az igazolványt az adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal és a hitelesített adatnyilvántartó lap másolatával együtt, díj ellenében állítja ki. A megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az adott adóévre vonatkozóan új értékesítési betétlapot ad ki. Az igazolvány a mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata alapján legfeljebb három adóévre állítható ki. Az igazolvány kiadásával egyidejűleg legfeljebb három adóévre szóló értékesítési betétlap adható ki.

  Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

 3. 3
  Díj és egyéb rendelkezések

  Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

  10. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolvány és az 5. § (3) bekezdése szerinti új igazolvány kiállításáért, továbbá annak érvényesítéséért a kiállítót díj illeti meg, amely annak saját bevétele.

  (2) A díj mértéke

  a) új igazolvány kiadása esetén – beleértve az igazolvány cseréjét, pótlását is (a továbbiakban együtt: igazolvány kiállítása) – 1000 forint,

  b) az értékesítési betétlap kiadásáért 1000 forint.

  (3) A gazdaság adataira vonatkozó adatok módosításának bejelentése díjmentes.

  (4) A díjat az őstermelői igazolvány, illetve az értékesítési betétlap kiállítását igénylő természetes személynek (a továbbiakban: igénylő) kell megfizetnie.

  (5) A díj befizetését az átutaláson kívül fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a megyei kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára lehet teljesíteni. Amennyiben az igénylő a díjat fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel teljesíti, azon fel kell tüntetni a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által az eljárás megindításakor adott ügyirat azonosítót.

  (6) A díjat az igénylő az igazolvány kiállítását megelőzően köteles megfizetni. A díj befizetését a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrészével vagy a számlájának megterhelését tartalmazó napi kivonattal az igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásakor kell igazolni.

  (7) A díj befizetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást az igénylő – az 1. számú melléklete szerinti – adatnyilvántartó lapjához kell csatolni.

  11. § (1) Az igazolvány kiállításának, érvényesítésének és visszavonásának, az ügyfélszolgálatnak, a nyilvántartási és az adatvédelmi feladatoknak a megszervezését a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve látja el.

  Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

 • Nyomtatványok
 • Az őstermelői igazolványt a területileg illetékes kormányhivatal falugazdászánál lehet kiváltani a http://www.nebih.gov.hu/elerhetosegek oldalon, a megye kiválasztását követően az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság elérhetőségei címszó alatt.

Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

Illetékmentességi feltétel:

26. § (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

p) termőföldnek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó vagy családi gazdálkodó általi, visszteher ellenében történő megszerzése, feltéve, ha az így vásárolt termőföldet a birtokbaadástól számítva 5 évig nem idegeníti el – ide nem értve a kisajátítást, a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő elidegenítést és a birtokösszevonási célú önkéntes földcserét -, azon vagyoni értékű jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy családi gazdálkodóként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja;

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről