Földhasználati bejelentést kell tenniük szeptember 30-ig azoknak a földhasználóknak, akik 2012. december 31-ig a földrészletek számától függetlenül egy hektár vagy annál kisebb nagyságú termőföld használatát már megkezdték – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a termőföldről szóló törvény június 30-tól hatályos rendelkezéseire utalva.

A VM felhívja a figyelmet, hogy a jelzett határidőig tehetnek eleget azonosító adatközlési kötelezettségüknek azok a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók is, akik eddig nem közölték személyi azonosítójukat és állampolgárságukat, illetve gazdálkodó szervezetként a statisztikai azonosítójukat, és szeptember 30-ig földhasználati bejelentést sem tesznek.

A földhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdoni lapjának adatait kell figyelembe venni. Ha a tulajdoni lap adatai szerint az ingatlan szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, illetve a művelési ághoz aranykorona érték – azaz kataszteri tiszta jövedelem – is tartozik, a bejelentési kötelezettség fennáll. Abban az esetben, ha a belterületi ingatlannak is van az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ága és aranykorona értéke, akkor ennek az ingatlannak a használatát is be kell jelenteni. Fennáll a bejelentési kötelezettség halastó művelési ágú területre, valamint a zártkerti ingatlanok használatára is, ha a zártkerti ingatlant a haszonélvező vagy – a tulajdonossal, illetve haszonélvezővel kötött – megállapodás (szerződés) alapján más személy használja.

Nem kell viszont bejelenteni az ingatlan-nyilvántartásban az erdő művelési ágban nyilvántartott terület használatát, az ingatlan-nyilvántartás szerint a művelés alól kivett területek használatát, továbbá a zártkert használatát, amennyiben a tulajdonos használja.

A bejelentéshez és az azonosító adatközléshez szükséges formanyomtatványok (földhasználati bejelentési adatlap, azonosító adatközlési adatlap) a járási hivatalok földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról, illetve a www.foldhivatal.hu (Nyomtatványok) weboldalról tölthetőek le.

A bejelentési kötelezettség a termőföld használóját terheli. A földhasználat bejelentése és az azonosító adatközlés díj- és illetékmentes, továbbá a személyazonosító okmányok másolatát nem kell csatolni. A földhasználati bejelentési kötelezettség általános határideje továbbra is a korábban meghatározott, azaz a használat megkezdését követő harminc nap.

forrás: BÜK hírlevél

Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

 1. A földhasználati nyilvántartásról bővebben

  Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

  25/B. § (1) Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról – ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataira épülő, de attól elkülönülő, önálló nyilvántartást vezet. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza

  a) a földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatait;

  b) a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek magánszemély földhasználójának

  ba) természetes személyazonosító adatait,

  bb) lakcímét,

  bc) állampolgárságát,

  bd) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében a személyi azonosítóját,

  be) a családi gazdálkodó megjelölését és a családi gazdaság nyilvántartási számát, feltéve, hogy családi gazdálkodónak minősült

  c) a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek gazdálkodó szervezet földhasználójának

  ca) megnevezését,

  cb) székhelyét (telephelyét),

  cc) a statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet esetében a statisztikai azonosítóját,

  cd) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó cég esetében a cégjegyzékszámot;

  d) a használat jogcímét;

  e) határozott időre kötött földhasználati szerződés esetén a használat időtartamát; és

  f) be) alpontban meghatározott esetben annak megjelölését, hogy mely földrészlet (alrészlet) tartozik a családi gazdasághoz.

  (1a) A számítógépes földhasználati nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése – függetlenül annak tényleges elhelyezésétől – a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatkörébe tartozik.

  (1c) A földhasználó az (1) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott adatait a használat, valamint a használatban bekövetkezett változások bejelentésekor – ideértve a használat megszűnésének bejelentését is – köteles az ingatlanügyi hatósággal közölni.


Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

1994. évi LV. törvény a termőföldről

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól