Földhasználati nyilványtartás

 

 1. Földhasználati nyilvántartás

  Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

  25/B. § (1) Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról – ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataira épülő, de attól elkülönülő, önálló nyilvántartást vezet. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza

  a) a földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatait;

  b) a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek magánszemély földhasználójának

  ba) természetes személyazonosító adatait,

  bb) lakcímét,

  bc) állampolgárságát,

  bd) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében a személyi azonosítóját,

  be) a családi gazdálkodó megjelölését és a családi gazdaság nyilvántartási számát, feltéve, hogy családi gazdálkodónak minősült

  c) a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek gazdálkodó szervezet földhasználójának

  ca) megnevezését,

  cb) székhelyét (telephelyét),

  cc) a statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet esetében a statisztikai azonosítóját,

  cd) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó cég esetében a cégjegyzékszámot;

  d) a használat jogcímét;

  e) határozott időre kötött földhasználati szerződés esetén a használat időtartamát; és

  f) be) alpontban meghatározott esetben annak megjelölését, hogy mely földrészlet (alrészlet) tartozik a családi gazdasághoz.

  (1a) A számítógépes földhasználati nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése – függetlenül annak tényleges elhelyezésétől – a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatkörébe tartozik.

  (1c) A földhasználó az (1) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott adatait a használat, valamint a használatban bekövetkezett változások bejelentésekor – ideértve a használat megszűnésének bejelentését is – köteles az ingatlanügyi hatósággal közölni.


Screen Shot 2013-03-29 at 10.58.17 PM

 1994. évi LV. törvény a termőföldről

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól